بازگشت مجدد کریو ؛ اضافه شدن سرور های جدید

منتشر شده در

بازگشت مجدد کریو ؛ اضافه شدن سرور های جدید

the step of new_servers_zebravpn-1024x743

با سرور آدرس های جدید می توانید همچنان به کریو متصل شوید

ks1.zebravpn.net:7080

ks2.zebravpn.net:7080

ks3.zebravpn.net:7080

ks4.zebravpn.net:7080

ks5.zebravpn.net:7080

ks6.zebravpn.net:7080