سرور های کریو و تغییرات جدید

منتشر شده در

سرور های کریو و تغییرات جدید

the step of change_zebravpn

با توجه به تغیرات جدید در سیستم اکانتینگ و اختلال به وجود آمده در سرویس کریو از این پس برای اتصال به سرور های کریو با توجه به نوع اکانت خریداری شده می توانید یه سرویس کریو وصل شوید.

سرور اکانت های یک ماهه

ks1.zebravpn.net:7080

ks2.zebravpn.net:7080

سرور اکانت های تست و اکانت های دوماهه ،‌سه ماهه ، شش ماهه

ks3.zebravpn.net:7080 ks4.zebravpn.net:7080

ks5.zebravpn.net:7080

ks6.zebravpn.net:7080