سرویس Cisco IPSec اضافه شد

سرویس Cisco IPSec به سایت اضافه شد آدرس این سرور با سرور های ikev2 یکی است برای اتصال به این سرویس …