ویژگی kill switch و فعال سازی IPV6

با سرویس های زبرا لو نروید! ویژگی های قابلیت قطع اضطراری یا kill-switch چیست ؟! یکی از مهمترین ویژگ…