اگر تلگرام فیلتر شد؟

اگر تلگرام فیلتر شد؟ خوب راه حل اسون بعد از این که تلگرام فیلتر شد استفاده از فیلترشکن یا VPN هست، …