kill-switch

1

kill-switch

kill-switch ویژگی است که می تواند برای غیرفعال کردن اتصال دستگاه به اینترنت مورد استفاده قرار گیرد.…